„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Veiklos kryptys

TIKSLAS

Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

MISIJA
Svarbiausia tarnybos funkcija – vaiko vertinimas Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Kiekvienam 3-18 (turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių – iki 21 metų) metų asmeniui prieinamas kokybiškas ugdymo (-si) problemų įvertinimas, jų optimalus sprendimas, ugdymo vietos bei formos suradimas. Vertinimas suvokiamas ne kaip tikslas, o kaip pagalbos, šeimos / vaiko įgalinimo priemonė. Pakankama tarnybos specialistų orientacija į asmens / vaiko situacijos analizę, į sisteminį negalės situacijos pažinimą, visų ugdymo proceso dalyvių kooperaciją.

VIZIJA

Suformuota racionali ir efektyvi rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės pagalbos savarankiška organizacija, siekianti dirbti komandinės veiklos, visapusiškumo, natūralumo, tęstinumo, specialiųjų ugdymo (-si) poreikių (toliau – SUP) įvertinimo ir tenkinimo vienovės, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais, gebanti teikti įvairiapusę pagalbą artimiausioje vaiko aplinkoje bendradarbiaujant su šeima ir mokykla.

UŽDAVINIAI:

Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu. Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.