„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2019 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių

darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis

bruto darbo užmokestis

Direktorius 1 1562,19
Specialusis pedagogas 2 906,17
Logopedas 1 *
Psichologas 2 1700,24
Socialinis pedagogas 1 *
Sekretorius 1 173
Valytojas 1 MMA

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480

patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto

svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo

užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

nepateikiamas.