„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

PROJEKTO PRISTATYMAS NAUJAI ATIDARYTOSE PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PATALPOSE

2013 vasario 07
Gruodžio 13 d. naujai atidarytose Pedagoginės psichologinės tarnybos patalpose buvo pristatytas projektas „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas”.
Pedagoginę psichologinę tarnybą sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narės Almos Monkauskaitės padėjėjas-sekretorius Ramūnas Baranauskas, perdavęs sveikinimą nuo Seimo narės, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas, Kelmės profesinio rengimo centro direktorius Antanas Levickas, UAB „Autostapa” direktoriaus pavaduotojas Algirdas Sutkus.
Projektą pristačiusi tarnybos direktorė Laura Šumskienė priminė istoriją. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba buvo įsteigta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 22 d. sprendimu. Nuo 2004 m. kovo 5 d. iki 2011 m. birželio 7 d. tarnybai vadovavo Danutė Kulikauskienė, o nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. direktorės pareigas eina L. Šumskienė.
2004-2012 m. tarnyba veikė Kelmės profesinio rengimo centro bendrabučio patalpose. Tarnybą reikėjo modernizuoti, tad 2010 m. buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.
Kaip kalbėjo direktorė Laura Šumskienė, svarbiausia tarnybos funkcija – kiekvieno iki 18 metų asmens (turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių – ir iki 21 metų) specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės ugdymo(si) problemų įvertinimas.
Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.
Tarnyba sau kelia svarbius uždavinius: kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą. Taip pat stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu. Be abejo, ir padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.
Tarnybos partneriai: Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kelmės rajono švietimo įstaigos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, logopedų ir specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų metodiniai būreliai, Kelmės ligoninės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, Psichikos sveikatos centras, pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat Kelmės rajono seniūnijos.
Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, įsikūrusioje greta Kelmės jaunimo centro, dirbs psichologas, du logopedai, du specialieji pedagogai, socialinis pedagogas, gydytojas – vaikų neurologas, tarnybos direktorius ir sekretorius.
Tarnybos statybos darbai buvo užbaigti 2012 m. rugsėjo 25 d. Jos modernizavimui iš projekto lėšų buvo skirta 216 tūkst. Lt. Kelmės rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė 15 tūkst. Lt.
Informaciją parengė ir fotografavo Vaida Sutkienė

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.