„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Paslaugos

TARNYBOS DIREKTORĖ

LAURA ŠUMSKIENĖ

Gyvenimo aprašymas  Direktoriaus darbo laiko režimas

Organizuoja Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą ir priežiūrą, teikia metodinę pagalbą specialiojo ugdymo klausimais švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams, užtikrina Tarnybos funkcijų vykdymą.

Pagrindinės funkcijos

 •               Koordinuoja Pedagoginės psichologinės tarnybos darbą.
 •               Priima sprendimus dėl strateginių Tarnybos veiklos krypčių.
 •               Rengia Tarnybos veiklos programą, darbo planus bei ataskaitas.
 •               Atstovauja Tarnybai kitose organizacijose, įstaigose, renginiuose.
 •               Teikia metodinę paramą švietimo įstaigų vadovams, pedagogams specialiojo ugdymo klausimais.

PSICHOLOGĖS  VITALIJA MONKIENĖ IR SNIEGENA URBELIENĖ

PSICHOLOGO VEIKLOS KRYPTYS

Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, ypatingus gabumus, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam asmens mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – asmens namuose.

Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių,    asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir  gabumų klausimais.

Veda grupines konsultacijas mokiniams.

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, sprendžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.

Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.

Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu.

Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Veda seminarus, skaito paskaitas, dalyvauja mokyklos bei klasės tėvų susirinkimuose, klasės valandėlėse, rašo straipsnius.

Teikia pagalbą mokykloms Vaiko gerovės komisijai krizės mokykloje metu.

Į psichologą gali kreiptis:

 •      Mokinys (vaikas) savarankiškai.
 •      Mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai).
 •      Kai mokinys siunčiamas Vaiko gerovės  komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 •      Mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 •      Vaikų teisių apsaugos skyrius, mokykloje nesant psichologo.

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ METODININKĖ LIUDA BARTKUVIENĖ

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ METODININKĖ LINA MAŽEIKIENĖ

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS

 •    Įvertina ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų atitikimą amžiui.
 •      Įvertina mokinių pasiekimų lygį.
 •      Kartu su komanda parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
 •      Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su mokiniu.
 •      Konsultuoja tėvus, globėjus rūpintojus, kaip namuose padėti vaikui.
 •      Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta reikalinga specialioji pedagoginė pagalba.
 •      Teikia metodinę pagalbą Vaiko gerovės komisijoms, mokytojams, specialiesiems pedagogams.
 •      Konsultuoja Vaiko gerovės komisijas, veda seminarus, skaito paskaitas
 •      Renka duomenis apie specialiųjų poreikių moksleivius Kelmės miesto ugdymo įstaigose

Į specialųjį pedagogą gali kreiptis :

 •      Tėvai, globėjai, rūpintojai, pedagogai, specialieji pedagogai, kai mokinys patiria mokymosi sunkumų.
 •      Pedagogai, specialieji pedagogai dėl metodinės pagalbos (paskaitų, seminarų), dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

 

LOGOPEDĖ METODININKĖ JŪRATĖ NAVICKIENĖ

LOGOPEDO VEIKLOS KRYPTYS

Įvertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.

Rengia tyrimo (vertinimo) išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) (mokymosi negalės ir sunkumus įvertina dirbant komandoje su kitais specialistais).

Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta specialioji pagalba.

Teikia metodinę pagalbą įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.

Šviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Į logopedą gali kreiptis:

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai, logopedai, kai pastebi vaikų kalbėjimo, kalbos, komunikacijos problemų, ar rašymo, skaitymo mokymosi sunkumų, ar rašymo, skaitymo mokymosi sunkumų.

VYRESNIOJI SOCIALINĖ PEDAGOGĖ JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS

Organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) bei specialistų bendradarbiavimo grupes.

Vertina ir padeda šeimoms spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, vykdo savirealizacijos, mokymosi motyvacijos, mokyklos lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų, poreikius, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises ir pareigas. Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.

Bendradarbiauja su ugdymo įstaigų pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

 •      Teikia siūlymų dėl socialinio – pedagoginio klimato gerinimo mokykloje.
 •      Atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
 •      Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis:

 •      Tėvai,globėjai, rūpintojai, susiduriantys su vaikų auklėjimo sunkumais bei norintys juos įveikti.
 •      Tėvai, siekiantys efektyvaus bendravimo bei bendradarbiavimo su savo vaikais, pedagogais ir kitais specialistais.
 •      Pedagogai, norintys efektyviau bendradarbiauti su šeimomis, sprendžiant psichosocialines vaiko problemas.
 •      Vaikai, paaugliai bei jaunuoliai, siekiantys pagerinti savo santykius su bendraamžiais , šeimos nariais.