„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

KOMPLEKSINĖ PAGALBA KELMĖS RAJONE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

2014 lapkričio 17

Kompleksinė pagalba šeimoms – koordinuotas švietimo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams, įtėviams).

Kompleksinės pagalbos gavėjas – šeima, namuose auginanti ir ugdanti vaiką nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios.

Kompleksinės pagalbos šeimoms teikimo tikslas – gerinti ugdymo, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo pagalbos vaikui ir jo tėvams prieinamumą.

 • Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui.
 • Prie prašymo pridedama:

1.Vaiko gimimo liudijimo kopija.

2.Prireikus sveikatos pažyma, ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, – Pedagoginės psichologinės tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo.

 1. Ir kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį.

 

 • Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, nukreipia jį koordinatoriui.
 • Koordinatorius kreipiasi į seniūnijos specialistą socialiniam darbui dėl socialinių paslaugų nustatymo (jeigu toks poreikis buvo nustatytas) ir į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per trisdešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkęs reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

 

 • Specialistas socialiniam darbui, gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie jam priskirtoje teritorijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus), įvertina esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas informuoja koordinatorių ir Vaiko teisių apsaugos skyrių.
 • Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę pateikti informaciją apie vaiko galimai pažeistas teises koordinatoriui ir tiesiogiai, t. y. be seniūnijos specialisto socialiniam darbui pranešimo.
 • Koordinatorius, gavęs informaciją iš seniūnijos specialisto socialiniam darbui arba Vaiko teisių apsaugos skyriaus, organizuoja vaiko pedagoginį psichologinį įvertinimą ir (ar) specialiojo ugdymosi ir reikiamos švietimo pagalbos nustatymą (jei nėra ankstesnio įvertinimo) ir, surinkęs kitus kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) poreikį patvirtinančius dokumentus, juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

 

 • Savivaldybės vaiko gerovės komisija išnagrinėja gautus prašymus, kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį įrodančius dokumentus ir pagal nustatytą formą teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo.

 

 • Kompleksiškai teikiamą pagalbą organizuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.
 • Kompleksinę pagalbą teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tarpinstitucinė komanda.

 

 

Kelmės rajono pedagoginės   psichologinės tarnybos direktorė

Laura Šumskienė

Tel. 8 427 61184, el p. kelmesppt@takas.lt

www.ppt.kelme.lm.lt

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.