„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

2013 rugsėjo 16

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m.vasario 26 d.  Nr. T-48

Kelmė

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2011, Nr. 163-7758) 343 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 146-7530) patvirtinto tvarkos aprašo 4 punktu ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2013 m. vasario 6 d. reikalavimą Nr. 4-13 „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 343 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1517 įgyvendinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti  Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Kelmės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti šio sprendimo vykdymo kontrolę Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                   Vaclovas Andrulis

 

DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO  TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau – tėvai) Kelmės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja bendravimo su vaikais tobulinimo kursų (toliau – kursai), kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 181 ir 1811 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus, rengimo užtikrinimą, vykdymą ir apmokėjimą.
 2. Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.
 3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-1909), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse ir kituose teisės aktuose.

 

II. Kursų rengimo užtikrinimas ir vykdymas

 

 1. Kursus organizuoja ir jų rengimą užtikrina Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
 2. Kursus gali vesti švietimo pagalbos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai), turintys ne mažesnę kaip 3 metų praktinio vaikų ir tėvų konsultavimo emocijų, vaiko raidos, elgesio problemų, tėvų bendravimo su vaikais, pozityvios tėvystės klausimais darbo patirtį.
 3. Tėvai, teismo įpareigoti išklausyti kursus, privalo registruotis į kursus Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje per 5 dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino

2

pabaigos, jeigu ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta, arba nuo tos dienos, kurią skundas dėl šios nutarimo dalies lieka nepatenkintas.

 1. Tėvai Kelmės rajono pedagoginei psichologinei tarnybai teikia rašytinį prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teismo nutarimo nuorašą. Prašyme tėvai nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) pageidauja būti informuoti apie kursų laiką ir vietą, taip pat pažymi, ar jie yra asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353). Tėvai apie kontaktinės informacijos pasikeitimą nedelsdami turi pranešti Kelmės rajono pedagoginei psichologinei tarnybai. Jeigu pranešimų apie pasikeitusią kontaktinę informaciją negaunama, laikoma, kad tėvams apie kursų vietą ir laiką pranešta tinkamai jų nurodytais adresais.
 2. Kursai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tėvų prašymo padavimo dienos.
 3. Tėvų pageidavimu, iki kursų pradžios tėvams gali būti teikiamos individualios psichologinės konsultacijos vaiko raidos, elgesio problemų, tėvų bendravimo su vaikais, pozityvios tėvystės klausimais.
 4. Vienoje kursų grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 asmenų.
 5. Kursų trukmė – 20 valandų. Jie skirstomi į 10 atskirų užsiėmimų, vieno užsiėmimo trukmė 2 valandos.
 6. Kursai vyksta vieną kartą per savaitę.
 7. Tėvams apie kursų laiką, vietą ir mokėjimo už kursus tvarką pranešama jų nurodytu būdu ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki numatytos kursų pradžios, o tėvams, kurie registravosi likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki kursų pradžios, informacija apie kursus pateikiama registravimosi į kursus dieną.
 8. Tėvams, išklausiusiems kursų programą, per 3 darbo dienas išduodamas pažymėjimas apie kursų išklausymą.
 9. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, nustačiusi, kad tėvai vengia lankyti kursus, šią informaciją nedelsdama perduoda Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.
 10. Vengiančiais lankyti kursus laikomi tėvai, išklausę mažiau kaip 80 procentų kursų trukmės be pateisinamų priežasčių arba nesumokėję už kursus ir neturintys teisės į kursų apmokėjimą valstybės lėšomis.

 

 

3

 1. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba per 5 darbo dienas nuo pažymėjimo, patvirtinančio kursų išklausymą, išdavimo perduoda informaciją apie tai, kad administracinėn atsakomybėn patraukti tėvai išklausė kursus, administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiam organui (pareigūnui).

 

III. MOKĖJIMAS UŽ KURSUS

 1. Už dalyvavimą kursuose sumoka asmuo, kuriam skirta ši poveikio priemonė. Į kursus užsiregistravęs asmuo iki kursų pradžios privalo sumokėti mokestį už kursus į Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nurodytą sąskaitą.
 2. Kursų kaina vienam asmeniui – 38 eurai.
 3. Asmenų, kurie turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, dalyvavimo kursuose išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Šiuo atveju kursai finansuojami socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų.
 4. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kursus gali vesti ir kitų savivaldybių tėvams. Šiuo atveju kiekviena savivaldybė apmoka jos teritorijoje gyvenančių ir prašymus pateikusių tėvų kursų išlaidas iš tėvų sumokėtų lėšų arba, esant aprašo 20 punkte numatytoms sąlygoms, kursų išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.

 

______________________

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.