„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

balandžio 30th, 2020 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui yra išjungti)

Pranešimas apie Kelmės r. suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos

 

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir kt. teisės aktais.

Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, adresas – Vytauto Didžiojo g. 110, 86140 Kelmė, kodas – 195221590, registras  – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – J. Janonio g. 11, 86132 Kelmė, kodas – 300008847, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavimo būdas – prijungimas: prijungiama prie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą. Jo teisės ir pareigos (išskyrus formaliojo švietimo įgyvendinimą) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pereina Kelmės rajono pedagoginei psichologinei tarnybai.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės centro interneto svetainėje http://www.kelme.lt. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro interneto svetainėje https://kelmesmc.lt arba Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje https://www.kelmesppt.lt. Taip pat Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre darbo dienomis nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 16 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Diana Razminienė

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro  direktorė

 

Laura Šumskienė

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

 

KAIP IŠVENGTI PATYČIŲ NUOTOLINIO MOKYMO(SI) METU

balandžio 23rd, 2020 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui KAIP IŠVENGTI PATYČIŲ NUOTOLINIO MOKYMO(SI) METU yra išjungti)

Jei patyčios egzistavo ir iki karantino, tad jos plinta ir dabar, mokantis nuotoliniu būdu. Nuotolinės pamokos – vieša erdvė, tad per jas laidomi necenzūriniai žodžiai, patyčios yra baustinas elgesys. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per www.epolicija.lt. Tačiau skatintume, naudojantis visomis įmanomomis atsargumo priemonėmis ir išradingumu, jų išvengti.

Patarimai mokytojams:

– Naudokite tik atsakingų institucijų rekomenduojamas nuotolinio mokymo platformas ir įrankius.

– Jeigu prisijungimas prie nuotolinio mokymo platformos ar įrankio vyksta paspaudus nuorodą, įsitikinkite, kad tai nesuklastota nuoroda, neatskleiskite savo prisijungimo duomenų prie nuotolinio mokymo platformos / priemonės pašaliniams
asmenims.

– Kontroliuokite, kas gali pakliūti į Jūsų „virtualią klasę“: rinkitės tokius nuotolinio mokymo įrankius bei platformas, kurie prie Jūsų klasės leidžia prisijungti tik Jūsų pakviestiems mokiniams;

– Stebėkite, ką „virtualioje klasėje“ demonstruoja mokiniai ir, pastebėję netinkamą elgesį, atitinkamai reaguokite;

-– Iš anksto aptarus netinkamo elgesio pamokoje pasekmes, šalinkite netinkamai besielgiančius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.

– Bendraukite maloniai ir draugiškai, nes mokytojo elgesio tonas skatina mokinius atitinkamai atsakyti.  Pakeltas tonas, rėkimas ar nepagarbus elgesys mokinių atžvilgiu  išprovokuoja norą priešintis ir kenkti.

– Paaiškinkite vaikams, kad negalima siųsti, perduoti jokių prisijungimo prie „virtualios klasės“ nuorodų ar duomenų kitiems asmenims;

–  Paskatinkite mokinius už tinkamą elgesį pamokoje įdomia ar nestandartine užduotimi ar virtualia dovanėle.

Patarimai tėveliams:

– Padėkite vaikams susikurti saugius slaptažodžius, priminkite, kad savo slaptažodžiais, kaip ir mokytojo atsiųstomis prisijungimo nuorodomis ar pan. duomenimis, negalima dalintis su kitais asmenimis;

– Įdiekite kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo vaikas jungiasi prie nuotolinių pamokų, antivirusinę programą, pasirūpinkite jos atnaujinimais;

– Pasidomėkite, ką vaikas veikia nuotolinių pamokų metu (nes iššokančios kenkėjiškos nuorodos ar langai gali būti ir dėl kitų kompiuteryje atvertų langų ar programų, o ne dėl nuotolinio mokymosi platformos ar įrankio). Pagal galimybes netiesiogiai ir neįkyriai stebėkite jūsų vaiko ugdymo procesą, kad vaikas „šiapus ekrano“, iš dalies pasislėpęs nuo mokytojo, nepasijustų galintis atlikti bet kokius veiksmus, taip pat ir kenkėjiškus.

–  Norėdami apsaugoti mažamečius vaikus nuo neteisėtos ir žalingos informacijos internete, įdiekite įrenginiuose, kuriais leidžiate jiems naudotis, turinio filtravimo priemones.

Naudota medžiaga:

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1159474/nuotolines-pamokos-atskleide-nepagrazinta-mokyklu-realybe-pornografiniai-vaizdai-ir-patycios-liejasi-laisvai

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1159135/pareigunai-ispeja-patycios-per-nuotolines-pamokas-gali-karciai-atsirugti-gresia-net-240-euru-bauda

Parengė Kelmės rajono pedagoginės psichologinės

psichologė Vitalija Monkienė

KVIEČIAME SOCIALINIUS PEDAGOGUS KURTI IR DALINTIS

balandžio 6th, 2020 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui KVIEČIAME SOCIALINIUS PEDAGOGUS KURTI IR DALINTIS yra išjungti)

 

RESPUBLIKINĖS SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PARENGTŲ PRIEMONIŲ NUOTRAUKŲ, UŽSIĖMIMŲ AR ORGANIZUOTŲ RENGINIŲ PLANŲ PARODOS

 „KURIAME IR DALINAMĖS – 2“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Respublikinės socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ar organizuotų renginių aprašymų parodos „Kuriame ir dalinamės – 2“ (toliau – Paroda), nuostatai reglamentuoja Parodos tikslus ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.
 3. Parodos idėją atspindi A. Anzenbacherio mintis: ,,Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge“.
 4. Parodą organizuoja Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras (toliau – Kelmės SMC), Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis.
 5. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami svetainėje http://www.kelmesmc.lt

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Tikslas – skatinti Respublikos socialinius pedagogus ieškoti naujų socialinių emocinių kompetencijų (jausmų atpažinimo, įvardijimo, tarpusavio santykių (bendravimo ir bendradarbiavimo) ir t.t.) ugdymo formų bei būdų.
 3. Uždaviniai:

6.1. sudaryti sąlygas kolegoms ir jauniems specialistams dalintis gerąja patirtimi.

6.2. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.

 

III. DALYVIAI

 1. Socialiniai pedagogai, dirbantys Respublikos švietimo, pagalbos ir ugdymo įstaigose.

 

 1. ORGANIZAVIMO TVARKA
 2. Socialinis pedagogas parodai pateikia savo sukurtos priemonės nuotrauką, užsiėmimo ar organizuoto renginio planų aprašymus (toliau – Priemonė).
 3. Visų siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG).
 4. Nuotraukoje turi matytis tik sukurta Priemonė.
 5. Priemonės aprašyme (pasirinktinai pagal Priemonę Priedai Nr.1 – 3, Pavyzdžiai) turi būti užpildytos visos grafos. Aprašymo apimtis ne didesnė kaip vienas A4 lapas.
 6. Socialinis pedagogas užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr. 4).
 7. Visi tekstiniai dokumentai turi būti surinkti Times New Roman šriftu, 12 dydis, pastraipos plotis 1,5 mm.
 8. Visas teikiamas Priemones parodai, jų aprašymus ir dalyvio korteles siųsti nurodytais elektroninio pašto adresais iki 2020 m.  gegužės  15  dienos:
  • metodinių priemonių nuotraukas su aprašymais – el. p. orlakiene@gmail.com, papildoma informacija tel. nr. 8 676 29922, Dalia;
  • renginių planus su aprašymais siųsti – el. p. jurgacik@gmail.com, papildoma informacija tel. nr. 861613328, Jurgita;
  • užsiėmimų planus su aprašymais siųsti – el. p. 22jomeka@gmail.com, papildoma informacija tel. nr. 868225805, Jolanta.
 9. Vienas socialinis pedagogas gali pateikti 1 – 3 darbus.
 10. Iki 2020 m. birželio 15 d. bus parengti trys metodiniai leidiniai PDF formatu (toliau – Leidiniai):
  • ,,Socialinis pedagogas. Geroji patirtis. Priemonė“;
  • ,,Socialinis pedagogas. Geroji patirtis. Užsiėmimų planai“;
  • ,,Socialinis pedagogas. Geroji patirtis. Renginių planai“.
  • Leidinių maketavimas – Asta Trijonienė, papildoma informacija tel. nr. 861560344.
 11. Leidiniai bus eksponuojami svetainėje http://www.kelmesmc.lt nuo  2020 m. birželio 15
 12. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės SMC metodinės veiklos pažymos.
 13. Parodos dalyviams el. paštu bus atsiųsta (PDF formatu) bendra Kelmės SMC Dalyvio pažyma.
 14. Parodos dalyviai, atsiuntę savo medžiagą dalyvauti parodoje, sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami sudarytuose leidiniuose.

 

 1. ORGANIZATORIAI
 2. Parodos organizacinis komitetas:

21.1.  Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė;

21.2. Kelmės vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ socialinė pedagogė Jurgita Cikanavičienė;

21.3.  Kelmės PPT vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė;

21.4.  Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė Asta Trijonienė;

21.5.  Kelmės r. SMC metodininkė Edita Dzvankauskienė.

 

                VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Socialinis pedagogas, pateikdamas Priemonę parodai, patvirtina, kad jis yra jos autorius. Už autorinių teisių pažeidimus atsako patys Priemonę pateikę asmenys.
 2. Priemonės, atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios techninių reikalavimų ir konkurso tematikos, neįtraukiamos į parodos dalyvių sąrašą.
 3. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas, aprašus naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises.
 4. Dalyvavimas parodoje laikomas sutikimu su šiomis sąlygomis.

                                                                

 

Balandžio 2-oji pasaulinė autizmo supratimo diena.

balandžio 2nd, 2020 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Balandžio 2-oji pasaulinė autizmo supratimo diena. yra išjungti)

balandžio 1st, 2020 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui yra išjungti)

PRANEŠIMAS APIE KELMĖS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS REORGANIZAVIMĄ PRIJUNGIMO BŪDU PRIE KELMĖS R. SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO

Pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimas

 

balandžio 1st, 2020 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui yra išjungti)

Pranešimas apie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro 

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir kt. teisės aktais.

Reorganizuojama įstaiga – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – J. Janonio g. 11, 86132 Kelmė, kodas – 300008847, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, adresas – Vytauto Didžiojo g. 110, 86140 Kelmė, kodas – 195221590, registras  – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavimo būdas – prijungimas: prijungiama prie Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą ir tampa tęsiančio veiklą juridinio asmens   Kelmės švietimo centro   Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės centro interneto svetainėje http://www.kelme.lt. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro interneto svetainėje https://kelmesmc.lt arba Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje https://www.kelmesppt.lt.  Taip pat Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre darbo dienomis nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 16 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Laura Šumskienė

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

                     

Vida Barauskienė

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro  direktoriaus pavaduotoja